Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

Podział majątku pomiędzy małżonkami

Rozwód kończy małżeństwo stron, jednakże często nie kończy wszystkich spraw pomiędzy nimi. Jeśli małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). O ile nie doszło do podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego, należy uregulować sprawy majątkowe osobno. Po rozwodzie możliwe jest dokonanie tego na dwa sposoby: umowny i sądowy. Jeżeli małżonkowie są w stanie wypracować wspólne porozumienie, korzystnym rozwiązaniem jest podpisanie umowy, w której strony dokonają podziału majątku w całości lub w części. W braku takiego porozumienia, konieczny staje się sądowy podział majątku wspólnego, który powinien obejmować całość majątku.

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przykładowymi składnikami majątku wspólnego są:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków?

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czy udziały w majątku wspólnym są równe?

Udziały w majątku wspólnym małżonków są do zasady równe. Każdy z małżonków może złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów w dzielonym majątku. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Samo wystąpienie „ważnych powodów” przy równym stopniu przyczynienia się do powstania majątku wspólnego nie będzie stanowiło podstawy do ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym. 

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 1 000 zł. W sytuacji, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału opłata wynosi 300 zł.

Do kosztów sądowych zalicza się również wynagrodzenie biegłego, jeżeli zostanie on powołany w sprawie, koszty ewentualnej mediacji, a także apelacji od orzeczenia sądu. Możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli nie są Państwo w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o podział majątku ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy m.in. od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy, ilości rozpraw, czynności podjętych w sprawie, od tego czy małżonkowie są zgodni co do podziału, wartości majątku. Dlatego też pierwsze spotkanie w Kancelarii pozwoli na ustalenie Państwa oczekiwań co do sprawy, zakresu pomocy oraz kosztów z tym związanych. Sprawy o podział majątku to często czasochłonne, skomplikowane procesy, trwające latami.

W sprawach o podział majątku wspólnego między małżonkami stawkę oblicza się na podstawie podanych poniżej wartości:

do 500 zł – 90 zł

500 zł do 1 500 zł – 270 zł

1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł

5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł

10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł

50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł

200 000 zł do 2 000 000 – 10 800 zł

2 000 000 do 5 000 000 – 15 000 zł

powyżej 5 000 000 – 25 000 zł

W przypadku zgodnego wniosku małżonków honorarium wynosi 50% tej stawki.

Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Honorarium adwokata nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych oraz kosztów dodatkowych związanych z dojazdami poza miasto siedziby Kancelarii czy tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych.

 

Jakie dokumenty przygotować do wniosku o podział majątku?

Do wniosku o podział majątku wspólnego należy załączyć odpis orzeczenia sądu, z którego wynika, że pomiędzy małżonkami ustała wspólnota majątkowa (odpis wyroku rozwodowego) lub wypis aktu notarialnego dokumentującego ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ponadto wszelkie dokumenty dotyczące składników majątkowych, które mają podlegać podziałowi oraz inne mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz złożonych wniosków.

 uzgodnienie terminu spotkania 

696 057 522

szortykanowakowska@gmail.com