Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

Rozwód

Rozwód niewątpliwie należy do najtrudniejszych decyzji, jakie muszą podjąć małżonkowie. Często wiąże się z emocjami takimi jak złość, smutek, gniew, które mają wpływ na postępowanie sądowe. Nie są one dobrym doradcą. Wiele osób zadaje pytanie: czy potrzebna jest mi pomoc adwokata? Otóż procedura cywilna nie nakłada obowiązku działania z adwokatem, każdy z małżonków może wnieść do Sądu Okręgowego pozew o rozwód i działać samodzielnie. Adwokat jako fachowy pełnomocnik, zwłaszcza specjalizujący się w sprawach rozwodowych posiada wiedzę, doświadczenie, pomoże podjąć decyzje, które z punktu widzenia prawnego mogą rzutować na treść wyroku rozwodowego. Małżonek decydując się na prowadzenie sprawy przez adwokata nie musi martwić się m.in. złożeniem pism do sądu, ma zapewnione wsparcie prawne podczas rozpraw, adwokat służy radą w razie wątpliwości. Należy mieć na uwadze, że każde małżeństwo przechodzi przez inne problemy i w każdej sprawie stan faktyczny będzie inny. Rozwód wiąże się uregulowaniem sytuacji prawnej małoletnich dzieci.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jest to opłata, którą uiszcza się na konto danego sądu bądź kupując znak sądowy w kasie sądu. Nie jest to honorarium adwokata. Małżonek, który chce wnieść pozew o rozwód, a znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty.

 

Jakie są przesłanki rozwodu? Kiedy można uzyskać rozwód?

Podstawową pozytywną przesłanką orzeczenia jest to, by pomiędzy małżonkami zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co należy rozumieć poprzez zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne (ustanie współżycia fizycznego), duchowe (brak uczucia miłości, czułości) i gospodarcze. Co należy rozumie poprzez trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Rozkład ma charakter trwały, jeżeli możemy przyjąć na podstawie doświadczenia życiowego, że nie nastąpi w przyszłości ponowne nawiązanie więzi małżeńskich. Sąd bierze pod uwagę stan faktyczny z chwili orzekania.

Przesłankami negatywnymi orzeczenia rozwodu, czyli takimi które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu są:

  • sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci – sąd nie może orzec rozwodu jeżeli na jego skutek ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci
  • sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego można uznać np. sytuacje gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę
  • żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu – tutaj mamy dwa wyjątki: małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód bądź sąd uzna, że odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Co musi zawierać wyrok rozwodowy?

  1. Orzeczenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec o winie jednego małżonka, obojga małżonków bądź nie orzekać o winie jeśli takie żądanie zgłoszą zgodnie oboje małżonkowie.
  2. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, kosztach utrzymania i wychowania dziecka (alimenty).
  3. Rozstrzygnięcie o kontaktach z dzieckiem, chyba że oboje małżonkowie zgodnie nie żądają takiego orzeczenia.
  4. Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania, które małżonkowie zajmują wspólnie – jeżeli taki wniosek zostanie złożony.

 

Co może zawierać wyrok rozwodowy?

  1. Eksmisję jednego z małżonków, gdy swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
  2. Dokonanie podziału majątku wspólnego, pod warunkiem że nie spowoduje zwłoki w postępowaniu. Ma to miejsce wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni co do składu majątku, jego wartości i sposobu podziału. 
  3. Alimenty na rzecz małżonka.

 

Rozwód a separacja

Separacja jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć rozwodu stron, kiedy np. widzą szanse na podjęcie wspólnego pożycia w przyszłości. Podobnie jak w postępowaniu rozwodowym musi zaistnieć pomiędzy małżonkami zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma on jednak charakteru trwałego. Zawieszone małżeństwo może zostać przywrócone. Takie rozwiązane jest korzystne dla tych, którzy nie są przekonani co do rozwodu, który jest nieodwracalny.

 

Powrót do poprzedniego nazwiska

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Małżonek o tym czy chce wrócić do poprzedniego nazwiska decyduje sam.

 

Zakres usług w sprawach rozwodowych

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach rozwodowych obejmuje:

Udzielenie porady prawnej

Udzielenie kompleksowej porady w przedmiocie rozwodu tj. czy zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, kwestie winy, omówienie rozwiązań co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, alimentów, czy innych. Klient może poprzestać na poradzie prawnej, bez zlecenia sprawy. Podczas porady mogą Państwo dowiedzieć się jaki jest koszt prowadzenia sprawy (w każdej sprawie uzależniony jest m.in. od nakładu pracy, liczby stawiennictw w sądzie itp.) i zastanowić się na spokojnie w domu czy chcą skorzystać z reprezentacji w całym postępowaniu rozwodowym. Klient może skorzystać z pomocy prawnej tylko w przedmiocie sporządzenia projektu pozwu o rozwód bądź innych pism.

Reprezentację przed Sądem

Decyzja Klienta o prowadzeniu sprawy rozwodowej przez adwokata wiąże się z udzieleniem pełnomocnictwa. Bardzo ważne jest skompletowanie przez Klienta wszystkich potrzebnych dokumentów oraz dowodów, przekazanie ich adwokatowi celem sporządzenia przez niego pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew bądź w razie zajścia takiej konieczności innych pism procesowych. Współpraca powinna przebiegać w atmosferze wzajemnego zaufania. Konieczne będą spotkania celem przygotowania stanowiska. Reprezentacja obejmuje również stawiennictwo adwokata w sądzie na rozprawie, udział w mediacji  oraz wszelkie inne czynności w zależności od potrzeb.

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju, w szczególności na terenie właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku, Sądu Okręgowego w Toruniu, Sądu Okręgowego w Płocku.

 

Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Honorarium za prowadzenie sprawy o rozwód ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy m.in. od tego czy małżonkowie chcą orzekania o winie czy bez, czy mają małoletnie dzieci, w jakim stopniu istnieje porozumienie w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi, co do kwoty alimentów, czy w sprawie będą rozpoznawane wnioski o zabezpieczenie. W każdej sprawie występuje inny stopień zawiłości sprawy, nakład pracy, ilość rozpraw i czynności podjętych w sprawie. Dlatego też pierwsze spotkanie w Kancelarii pozwoli na ustalenie Państwa oczekiwań co do sprawy, zakresu pomocy oraz kosztów z tym związanych. Sprawa o rozwód może zakończyć się na pierwszym terminie rozprawy, może trwać latami.

Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych oraz kosztów dodatkowych związanych z dojazdami poza miasto siedziby Kancelarii czy tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód musi zostać załączony odpis aktu małżeństwa stron, odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci jeśli posiadają je małżonkowie oraz jeden dodatkowy egzemplarz pozwu o rozwód z załączonymi dokumentami dla drugiego małżonka. Ponadto załącza się inne dokumenty ważne dla rozstrzygnięcia w danej sprawie i w zależności od złożonych wniosków.